Archive for Şubat 3rd, 2020

Cân verme gam-ı aşka ki aşk âfet-i cândur
Aşk âfet-i cân olduğı meşhûr-ı cihândur

Sûd isteme sevdâ-yı gam-ı aşkda hergiz
Kim hâsıl-ı sevdâ-yı gam-ı aşk ziyandur

Her ebru-yı ham katlüne bir hancer-i hûn-rîz
Her zülf-i siyeh kasduna bir ef‘î yılandur

Yahşi görinür sûreti meh-veşlerün ammâ
Yahşi nazar etdükde ser-encâmı yamandur

Aşk içre azâb olduğın andan bilürem kim
Her kimse ki âşıkdur işi âh u figândur

Yâd etme kara gözlülerün merdüm-i çeşmin
Merdüm deyüp aldanma ki içdükleri kandur

Ger derse Fuzûlî ki güzellerde vefâ var
Aldanma ki şâir sözi elbette yalandur

(Fuzûlî, “Leylâ vü Mecnûn”dan. Annesi Mecnûn’a aşka gönül vermemesini öğütledikten sonra bu şiiri zikreder.)
———-

Günümüz Türkçesiyle:

Can verme aşk derdine, aşk canın afetidir
Aşkın can afeti olduğu dünyaca meşhurdur

Aşk gamındaki sevdadan asla fayda umma
Ki aşk gamının sevdasının kazancı ziyandır

Her büklümlü kaş seni katletmek için kan dökücü bir hançer,
Her siyah saç seni katletmeye bir engerek yılandır

Aya benzeyen güzellerin sureti güzel görünür ama
Güzelce bakılırsa akıbeti yamandır

Aşkın içinde azap olduğunu ondan bilirim ki
Her kim aşıksa işi ah ve figandır

Kara gözlülerin göz bebeklerini yâd etme
Bebek deyip aldanma ki içtikleri kandır

Eğer Fuzûlî: “Güzellerde vefa var” derse
Aldanma ki şair sözü elbette yalandır

_______

Şiir metninin alındığı kaynak: Fuzûlî, Leyla ve Mecnun, Kültür Bakanlığı e-kitap, Hazırlayan: Muhammet Nur Doğan

Günümüz Türkçesiyle anlamı: Fahri Kaplan